INLOGGEN

Privacy

De persoonsgegevens van (contactpersonen van) leveranciers en afnemers van Mosavizion worden door ons met de grootste zorg behandeld. In dit privacy statement kunt u lezen welke persoonsgegevens wij gebruiken voor welke doeleinden en hoe wij uw persoonsgegevens beschermen.

1. Verwerking van persoonsgegevens

Mosavizion als Verantwoordelijke verwerkt persoonsgegevens voor het leveren van onze narrowcasting diensten. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die te relateren zijn aan een individu, zoals NAW-gegevens en contactgegevens. Mosavizion verwerkt voor haar inkoop- verkoop- en leveringsprocessen persoonsgegevens. Mosavizion staat garant voor een zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens en een adequate beveiliging van data.

2. Welke gegevens verwerkt Mosavizion?

Gegevens van leveranciers:

 • Naam, adres, postcode en plaats leverancier

 • Naam contactpersoon

 • E-mailadres contactpersoon

 • (Mobiel) telefoonnummer contactpersoon

Gegevens van afnemers:

 • Naam, adres, postcode en plaats afnemer

 • Naam contactpersoon

 • E-mailadres contactpersoon

 • (Mobiel) telefoonnummer contactpersoon

3. Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Mosavizion gebruikt uw gegevens uitsluitend voor de inkoop, verkoop en levering van onze diensten. Naast deze logistieke redenen hebben we ook aanvullende processen waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden. Dit betreft o.a.:

 • Debiteuren- en crediteurenadministratie

 • De afhandeling van klachten

 • Het verzorgen van mailings richting afnemers en leveranciers

4. Hoe gaan wij om met de beveiliging van uw gegevens?

Om uw gegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatige verwerking, neemt Mosavizion passende technische en organisatorische maatregelen. Dit betreft maatregelen op het gebied van de toegankelijk van gegevens voor medewerkers en beveiliging van data tegen inbreuk door derden. Om de veiligheid te garanderen, evalueren we deze maatregelen regelmatig met inachtneming van relevante wet- en regelgeving en houden we onze software up-to-date. 

5. Grondslagen verwerking

Mosavizion verwerkt persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor de inkoop, verkoop en levering van medicijnen en de aanvullende processen baseren wij de verwerking van de persoonsgegevens op de overeenkomst die u of uw bedrijf met ons heeft of een gerechtvaardigd belang (verwerking ten behoeve van direct marketing).

6. Delen van uw persoonsgegevens

Wij delen uw persoonsgegevens alleen met derden indien dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening. Wij delen uw persoonsgegevens met dienstverleners die persoonsgegevens verwerken in opdracht van Mosavizion, bijvoorbeeld voor betalingsverwerkingen, verzending van goederen, beheer en onderhoud van IT systemen. Wij maken contractuele afspraken met al deze leveranciers om de gegevens die wij uitwisselen te beschermen.

7. Wie heeft toegang tot uw gegevens?

Medewerkers van Mosavizion hebben toegang tot uw gegevens indien en voor zover ze deze voor hun functie nodig hebben voor de inkoop, verkoop respectievelijk levering van de medicijnen en/of de  uitvoering van de aanvullende processen. Elke medewerker tekent bij indiensttreding een geheimhoudingsverklaring. Daarnaast worden onze medewerkers tijdens een interne basistraining bewust gemaakt van het belang hiervan.

8. Hoelang worden uw gegevens bewaard?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. Tenzij wij in verband met wettelijke verplichtingen uw persoonsgegevens langer moeten bewaren, zullen wij uw persoonsgegevens uiterlijk 2 jaar na het beëindigen van onze zakelijke relatie verwijderen. Indien u als contactpersoon niet meer werkzaam bent voor onze zakelijke relatie, dan verwijderen wij u gegevens direct na kennisneming.

9. Wat zijn uw rechten?

U heeft volledige zeggenschap over uw eigen persoonsgegevens en kunt een beroep doen op de volgende rechten:

Recht van inzage (artikel 15 AVG)

U heeft het recht om op elk moment informatie op te vragen over wat wij precies met uw persoonsgegevens doen en om hier invloed op uit te oefenen.

Recht op rectificatie (artikel 16 AVG)

U heeft het recht om onjuiste of onvolledige persoonsgegevens door ons te laten rectificeren respectievelijk aan te laten vullen.

Recht op vergetelheid (verwijdering) (artikel 17 AVG)

U heeft onder bepaalde voorwaarden het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen uit onze systemen. Een uitzondering hierop betreffen persoonsgegevens die Mosadex C.V. moet verwerken om een wettelijke verplichting na te komen.

Recht op beperking van de verwerking (artikel 18 AVG)

U heeft het recht om aan het gebruik van uw persoonsgegevens beperkingen te stellen als er aan bepaalde criteria wordt voldaan.

Recht op dataportabiliteit (overdraagbaarheid gegevens) (artikel 20 AVG)

U heeft onder bepaalde voorwaarden het recht om een kopie te krijgen van de gegevens die u aan ons heeft verstrekt en die wij op geautomatiseerde wijze verwerken.

Recht van bezwaar tegen verwerking (artikel 21 AVG)

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als daar een gerechtvaardigd belang voor is.

Wilt u een beroep doen op bovenstaande rechten? Stuur dan een e-mail met duidelijke vermelding van uw naam, contactgegevens en het recht waarop u zich wilt beroepen naar:

Mosadex C.V.
T.a.v. de Functionaris Gegevensbescherming
E-mailadres fg@mosadex.nl

Uiterlijk binnen een maand na ontvangst van uw verzoek, ontvangt u van ons een reactie.

10. Vragen?

Heeft u vragen over ons privacystatement? Mail ons dan via: info@mosadex.nl.
U heeft het recht een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens door Mosadex C.V. in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Benieuwd naar wat we voor jou kunnen betekenen? Download nu de brochure!


© Mosavizion 2024